הנחות בארנונה ובחינוך:

מידע כללי

הנחות בארנונה ניתנות למחזיקי נכסים בשטח השיפוט של מ.א שדות נגב, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( תשנ"ג – 1993 לתיקונים בחוק המבוצעים מפעם לפעם ובהתאם לצו הארנונה של המועצה .תקנות אלו אומצו ואושרו במליאת המועצה . הנחיות כלליות לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסדיר את חשבון הארנונה על שם מבקש ההנחההמחזיק בנכס לצורך זה יש למסור למועצה את חוזה השכירות/רכישה של הדירה

אם מבקש ההנחה אינו מופיע במרשם האוכלוסין כתושב המועצה, יש להמציא אישור הרשות המקומית בה הוא רשום, כי אינו מקבל באותה רשות הנחה בארנונה .

הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.

הנחה בארנונה ניתנת לשנה השוטפת בלבד.

תנאי בסיסי לקבלת הנחה למגורים הוא שהזכאי להנחה מחזיק בנכס .

הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד הגבוהה מביניהן.

 זכאי להנחה אשר החזיק בנכס במשך חלק של שנת כספים - ייהנה מהנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס .

להזכירכם  דיווח חלקי ו/או כוזב הינו עבירה על החוק. המועצה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרד חקירות .

לפרטים נוספים בנוגע להנחות בארנונה ניתן לקבל במחלקת הגביה - 08-9938934/5

ועדת הנחות ארנונה / חינוך

המסמכים הנדרשים

שכיר

 • צילום ת"ז עם ספח מגורים וספח ילדים .
 • תלושי משכורות לחודשים 10,11,12 לשנה הקודמת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18.
 • דוח מקומות עבודה מהמוסד לביטוח לאומי של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 )למעט תלמידי תיכון / ישיבה/ חיילים עד גיל 21)
 • אם מקבל קצבאות מהמוסד לביטוח לאומימסמך כספי כולל תקופת זכאות .
 • אם הילדים עדיין לומדים יש להציג אישור לימודים .
 • אם הילדים משרתים בצבא יש להציג אישור מקצין העיר / מהשלישות .
 • אם בחודשים הקובעים האישה ילדה יש להציג אישור דמי לידה מביטוח לאומי .

עצמאי

מגיש את כל המסמכים כמו השכיר אך במקום תלושי משכורות מגיש דוח שומה סופי של שנה קודמת .

אברך

מגיש את כל המסמכים כמו השכיר בנוסף מגיש אישור כולל בו מצוין תאריך וסכום הגמלה שמקבל ומצבת ממשרד הדתות

מובטל

מגיש את כל המסמכים כמו השכיר אך במקום תלושי משכורות מגיש אישור בדבר גובה דמי

האבטלה שמקבל ואישור הפסקת עבודה / אישור על מעמד לא עובד .

הורה עצמאי

מגיש את כל המסמכים כמו השכיר ובנוסף צריך להגיש את הסכם הגירושים על מנת לחשב את סך גובה המזונות כהכנסה

טופס הנחה בארנונה – להורדה

טופס הנחה בחינוך - להורדה

 

מבחן הכנסה לפי מספר נפשות

בעלי הכנסה ממוצעת לנפש על פי טבלת הכנסות מיוחדת זכאים להנחה בארנונה למגורים על פי קריטריונים של הכנסה לפי מספר נפשות . שיעור ההנחה בהתאם לטבלת הכנסות.

להלן עיקר ההגדרות ל"הכנסה" המתייחסות לסעיף מבחן הכנסה .

 סך ההכנסה החודשית ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים עימו )לרבות ילד במשפחת אומנה ) מכל מקור הכנסה שהוא כולל הכנסות מביטוח לאומי )קצבת ילדיםקצבת שאירים, קצבת נכות, הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, מענק זקנה( פנסיה ממקום עבודה, שכר דירה, מילגות, תמיכת צה"ל, קצבת תשלומים מחו"ל, תמיכות וכל הכנסה אחרת .

מחצית מהכנסתם של בן או בת המתגוררים עם מחזיק הנכס . דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתובסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו

לטופס מבחן הכנסה - לחצו כאן

המסמכים הנדרשים

שכיר

צילום ת"ז עם ספח מגורים וספח ילדים

תלושי משכורות לחודשים 10,11,12 לשנה הקודמת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל .18דוח מקומות עבודה מהמוסד לביטוח לאומי של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 )למעט

תלמידי תיכון / ישיבה/ חיילים עד גיל )21אם מקבל קצבאות מהמוסד לביטוח לאומימסמך כספי כולל תקופת זכאות .אם הילדים עדיין לומדים יש להציג אישור לימודים. אם הילדים משרתים בצבא יש להציג אישור מקצין העיר / מהשלישות . אם בחודשים הקובעים האישה ילדה יש להציג אישור דמי לידה מביטוח לאומי.

עצמאי

מגיש את כל המסמכים כמו השכיר אך במקום תלושי משכורות מגיש דוח שומה סופי של שנה קודמת .

אברך

מגיש את כל המסמכים כמו השכיר אך במקום תלושי משכורות מגיש אישור כולל בו מצוין תאריך וסכום הגמלה שמקבל ומצבת ממשרד הדתות .אברך שיש לו 3 ילדים ומעלה צריך לצרף אישור ממשרד הדתות בדבר גובה הבטחת הכנסה שמקבל .

מובטל

מגיש את כל המסמכים כמו השכיר אך במקום תלושי משכורות מגיש אישור בדבר גובה דמי האבטלה שמקבל ואישור הפסקת עבודה / אישור על מעמד לא עובד .הורה עצמאי מגיש את כל המסמכים כמו השכיר ובנוסף צריך להגיש את הסכם הגירושים על מנת לחשב את סך גובה המזונות כהכנסה טבלת הכנסות-מצ"ב טבלת מבחן הכנסה לדוגמא (שנת 2020)

לטבלת מבחן הכנסה 2020 - לחצו כאן

הנחת אזרחים וותיקים

אזרח ותיק שאינו מקבל גמלת השלמת הכנסה ומקבל קצבת זקנה/שארים/ תלויים/נכות בשל פגיעה מעבודה

שיעור ההנחה: 25% עד 100 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה:

 • המבקש מחזיק בנכס
 • המבקש הינו בגיל המתאים
 • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה

אזרח ותיק לפי הכנסות

שיעור ההנחה: 30% עד 100 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה:

המבקש מחזיק בנכס המבקש הינו בגיל המתאים

סך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה.

במקרה בו גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד - אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.

 

אזרח ותיק המקבל גמלת השלמת הכנסה ומקבל קצבת זקנה/שארים/ תלויים/נכות בשל פגיעה מעבודה

שיעור ההנחה : 100% עד 100 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה :

 • המבקש מחזיק בנכס
 • המבקש הינו בגיל המתאים
 • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלאי

אזרח ותיק המקבל גמלה נוספת לנכה

שיעור ההנחה : 100% עד 100 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה:

 • המבקש מחזיק בנכס oהמבקש הינו בגיל המתאים
 • סך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק
 • כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה.
 • מקרה בו גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד - אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% משהכר הממוצע במשק .
 • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה

עולה חדש / אזרח עולה

שיעור ההנחה -  90% עד 100 מ"ר משטח הדירה .

תנאים לקבלת ההנחה:

המבקש מחזיק בנכס

נמסרו מסמכים להוכחת זכאות, אישור של המשרד לקליטת עלייה )תעודת עולה / אישור על קבלת מעמד עולה ) הזכאות היא למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים מיום הרישום במרשם האוכלוסין כעולה . אם עברו 4 חודשים מיום קבלת המעמד כעולה - יש להמציא תמצית רישום כתובות ממשרד הפנים .

חיילים בשירות ביטחוני/אזרחי/לאומי

טופס בקשה להנחה

מתנדבת בשירות לאומי - כל עוד היא משרתת

שיעור ההנחה : 100%  עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה : המבקש מחזיק בנכס

הומצא אישור רשמי מהשירות הלאומי

חייל בשירות סדיר עד תום 4 חודשים מיום שחרורו

שיעור ההנחה : 100%  עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה : המבקש מחזיק בנכס

הומצא אישור רשמי מהשלישות / מקצין העיר

משרת בשירות אזרחי חברתי - כל עוד הוא משרת

שירות אזרחי חברתי מלא - משך השירות הינו 30 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים . שירות אזרחי חברתי חלקי - משך השירות הינו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 36 חודשים . שיעור ההנחה : 75% לשירות מלא, 50% לשירות חלקי.

עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה :

 •  המבקש מחזיק בנכס
 • הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי חברתי כהגדרתו
 • בחוק שירות לאומי-אזרחי ובו מצוין משך השירות

משרת בשירות אזרחי - כל עוד הוא משרת

שירות אזרחי מלא - משך השירות הינו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים .

שירות אזרחי חלקי - משך השירות הינו 20 שעות שבועיות בממוצע u1489 בתקופה של 24 חודשים . שיעור ההנחה : 100% לשירות מלא, 50% לשירות חלקי

עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה : המבקש מחזיק בנכס הומצא אישור רשמי מאת המפקח מטעם משרד הרווחה

משרת בשירות אזרחי משמר - כל עוד הוא משרת

שירות אזרחי משמר מלא - משך השירות הינו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים . שירות אזרחי משמר חלקי - משך השירות הינו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים . שיעור ההנחה : 100% לשירות מלא, 50% לשירות חלקי.

עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה : המבקש מחזיק בנכס

הומצא אישור מאת המקפח מטעם ראש מינהלת השירות האזרחי-לאומי

משרת בשירות אזרחי בטחוני - כל עוד הוא משרת

שירות אזרחי בטחוני - משך השירות הינו 36 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים .

שיעור ההנחה : 100%  עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה :

 •  המבקש מחזיק בנכס
 • הומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי-לאומי

הנחה בארנונה לחיילי מילואים

המועצה אישרה הנחה בשיעור של 5% בארנונה לחייל מילואים פעיל הרשום כמחזיק בפועל בנכס בדירת מגורים וזאת במסגרת התקנות החדשות שפורסמו ביום 27/03/18 מתן ההנחה היא במסגרת התקנות עליהן חתם שר הפנים, המאפשרות לרשויות המקומיות לקבוע הנחה מקסימלית בשיעור של עד 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס, שהוא חייל מילואים פעיל.

במסגרת זאת, על משרת המילואים להחזיק בתעודה תקפה של משרת מילואים פעיל או אישור רשמי אחר שנתן לו צה"ל.

חייל מילואים

לצורך בדיקת זכאות יש להגיש את אחד האישורים הבאים:

תעודת משרת מילואים פעיל

אישור רשמי מצה"לטופס  3010 עם פירוט תקופת השירות )ניתן להפיק את האישור מאתר "מילואים"(

בתוספת הפרטים הבאים: מס' תעודת זהות/משלם, מספר טלפון/נייד וכתובת הנכס.

נפגעי מלחמה

 • נכה צה"ל
 • נכה פעולות איבה
 • נכה פעולות איבה במחלקת השחרור
 • נכה משטרה

משפחה שכולה , שארים שכולים, פעולות איבה – שיעור ההנחה 66% עבור 4 נפשות עד 70 מ"ר - מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר.

(ע"מ לקבל הנחה עד 90 מ"ר על התושב להגיש צילום ת.ז המראה על מס' הנפשות המתגוררים בנכס).

נכי רדיפות הנאצים

ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה .

שיעור ההנחה: 66% עד 70 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה

המבקש מחזיק בנכס

הוצגה אסמכתא מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין

יופיע בדוחות ביטוח לאומי.

עיוור

טופס בקשה להנחה

בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח - 1958 .שיעור ההנחה

 90% לכל שטח הדירה.

תנאים לקבלת ההנחה:

 • המבקש מחזיק בנכס
 •  בעל תעודת עיוור

גמלת הבטחת הכנסה/ דמי מזונות

מקבל גימלת הבטחת הכנסה/ גמלת דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, שהחל לקבלה לפני 1.1.2003 ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים בזכאות לגמלה החל ממועד זה.

שיעור ההנחה:

70% הנחה על כל שטח הדירה .

תנאים לקבלת ההנחה

 • המבקש מחזיק בנכס
 • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
 • מקבל גמלת הבטחת הכנסה / דמי מזונות שהחל לקבלה לפני 1/1/2003 באופן רציף ולא
 • חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה.

נכות רפואית

נכה בעל דרגת נכות רפואית של 90% ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו דרגת נכות 90% ומעלה.

שיעור ההנחה: 40% הנחה על כל שטח הדירה .

תנאים לקבלת ההנחה

 • המבקש מחזיק בנכס.
 • הומצא אישור ממס הכנסה או מביטוח הלאומי על דרגת הנכות.

נכי אי כושר השתכרות

טופס בקשה להנחה נכה בעל דרגת אי כושר השתכרות של 75% ומעלה הזכאי לקצבה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי.

נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה, נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה.

שיעור ההנחה - 80% הנחה על כל שטח הדירה .

תנאים לקבלת ההנחה

 • המבקש מחזיק בנכס
 • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

מקבלי גמלת סיעוד

גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, )לפי פרק ו' לחוק ביטוח ). שיעור ההנחה 70% הנחה על כל שטח הדירה .

 תנאים לקבלת ההנחה

 • המבקש מחזיק בנכס
 • הומצא אישור רשמי מביטוח לאומי על קבלת גמלת סיעוד .

 

מקבלי גמלה לילד נכה לרבות ילד במשפחת אומנה

מקבלי גמלה לילד נכה לרבות ילד במשפחת אומנה .

שיעור ההנחה:

33% הנחה עד 100 מ"ר משטח הדירה .

תנאים לקבלת ההנחה

 • המבקש מחזיק בנכס
 • הילד מתגורר בבית הוריו . הוצג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה .ילד מעל גיל 18 מקבל ישירות את הקצבה על שמו והוריו היו זכאים לקצבת ילד נכה בגינו בעבר .

 

נכס ריק וללא שימוש במגורים

טופס הצהרה על נכס ריק

נכס ריק מכל אדם וחפץ וללא שימוש מזכה את בעליו/ המחזיק בהנחה בשיעור של 100% לתקופה של עד 6 חודשים בלבד .   תקופה המפורטת לעיל הינה מצטברת גם אם הנכס יהיה ריק בתקופות לא רצופות ובתנאי שלא שונתה הבעלות בנכס . לא יינתן פטור לתקופה הפחותה מ- 30 ימים רצופים שבהם עמד הנכס ריק ולא בשימוש .תנאי הזכאות הבקשה תוגש מיום פינוי הנכס ולא יאוחר מ- 3 חודשים מהמועד שבו הפך הנכס להיות ריק ולא בשימוש ובתנאי שבעת הגשת הבקשה לא אוכלס הנכס .מבקש הפטור יודיע על שימוש מחדש בנכס לפחות 7 ימים בטרם הנכס אוכלס מבקש הפטור חייב לאפשר לפקח מטעם המועצה לבצע בדיקה בנכס לאימות הבקשה.

הפטור מותנה בביצוע בדיקות בנכס של פקח המועצה וצילום הנכס שאינו בשימוש .אם הבקשה הוגשה לתקופה רטרואקטיבית, על הלקוח להמציא צריכות חשמל ומים לתקופה המבוקשת

שיעור ההנחה - 100% משטח הדירה לתקופה של עד 6 חודשים

מצ"ב טופס פטור נכס ריק- להפוך למקוון( בטופס המקוון לצרף אפשרות להוספת קבצים.