אישור העדר חוב והחלפת בעלים:

הנחיות למבקשי אישור על היעדר חובות

תשלום במזומן / כרטיס אשראי של כל החובות למועצה עד למועד תוקפו של האישור המבוקש.

מסמכים נדרשים:

למגורים ולעסק-

 •  צילום חוזה מכר/חכירה הכולל תאריך מדויק של מסירת החזקה .
 •  צילום ת"ז של הקונים .
 •  מספר גוש וחלקה
 • אם הנכס מושכר - צילום חוזה שכירות לתקופה הנוכחית של השוכר מול הקונים

למבקשי העברת בעלות על פי צו ירושה

 • צו ירושה/צו קיום צוואה חתום על ידי בית משפט .
 • צילום ת"ז של היורשים .
 • נסח טאבו או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל מעודכנים .

למבקשי העברת בעלות על פי הסכם גירושין

 • הסכם גירושין חתום על ידי בית משפט .
 • ת"ז של מקבל הדירה על פי הסכם הגירושין.
 • נסח טאבו או רישום זכויות או חוזה חכירה במינהל מקרקעי ישראל, מעודכנים.
 • אם בהסכם הגירושין קיימת התניה על העברת הבעלות, יש להמציא אישור על ביצועה .

חילופי דיירים

החוק מטיל את חובת תשלום הארנונה על המחזיק בנכס אשר משתמש בנכס בפועל או נחשב על פי הגדרות החוק כמחזיק בנכס. חובה זו חלה מיום תחילת החזקה ועד ליום סיומה. כל עוד לא התקבלה הודעה במחלקת הגבייה על שינוי המחזיק בנכס, חלה חובת תשלום החוב על המחזיק הרשום בספרי המועצה.

הנחיות בעת השכרת נכס / פינוי מושכר

לפי סעיף 325 לפקודת העיריות ניתן לבצע החלפת מחזיק מיום ההודעה בלבד ולאחר קבלת הודעה בכתב.

שכירות לתקופה הקצרה מ-12 חודשים אינה מאפשרת רישום חילופי מחזיקים בספרי  על פי חוק המועצה.  במקרה כזה, בעל הנכס יירשם כמחזיק המחויב בתשלום הארנונה.

 

החלפת מחזיק ממועד השונה מיום ההודעה תתאפשר רק במקרים הבאים:

 1. בעל הנכס המודיע בכתב על עזיבת השוכר את הנכס
 2. זכאי להנחה שעדיין לא רשום בנכס - ניתן לרשום שנה אחורה בכפוף לתשלום יתרת החוב.
 3. המשלם היוצא משלם במעמד החלפת המשלם את כל החוב.