ועדת חובה

חברי הועדה:

שם תפקיד
רפי סגרון יו"ר, חבר מליאה
יהודה אלבז חבר מליאה
משה טויטו חבר מליאה
הדרן ירון חבר מליאה
ליליאן אדרי גזברית המועצה
נח אלמסי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
עו"ד מנחם צוקר יועץ משפטי לרשות
שמעון עמר מנהל מחלקת גביה, משתתף נוסף

מטרת הועדה:

לבחון את זכאותם של תושבים לסוגי הנחות שהן בסמכות הועדה על פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת במרחב ההחלטה שהתיר החוק בסוגי הנחות שונים על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.
 

הרכב הועדה:

2 חברי מליאת המועצה

גזבר או עובד מטעמו

מנהל מחלקת השרותים החברתיים או עובד מטעמו

יועץ משפטי לרשות

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*