הרשמה לקבלת עדכונים במסרונים (הודעות סמס) בנושאי תרבות בלבד

על מנת לאפשר לכל תושב ותושבת לקבל עדכונים רק בנושאים אותם הם בחרו- יצרנו מערכת מיוחדת שמאפשרת לכל תושב לקבל מסרונים על פי תחומי בחירתו.

אני מאשר למועצה לשלוח הודעות סמס בנושאים הקשורים לפעילויות התרבות במועצה * שדה חובה