פטור מארנונה בגין נכס ריק

המחזיק נכס ריק (מרכוש ומאדם) שאין משתמשים בו במשך תקופה רצופה שאינה עולה על שישה חודשים, יהיה זכאי לפטור מתשלום הארנונה. עם תחילת התקופה יש להודיע על כך בכתב למחלקת הגבייה ובהמשך להציג חשבונות מים וחשמל לתקופה האמורה. ההפחתה כאמור תינתן לגבי אותו נכס פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו, לתקופה של עד שישה חודשים.

בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק>>