מחלקת מבקר פנים

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין, תפקיד הביקורת הוא  להבטיח שהגוף השלטוני המבוקר פועל על פי הכללים שנקבעו לו כדין.

הביקורת אינה חלק ממערך הביצוע של הרשות אותה היא הוסמכה לבקר.

בלשון החוק, אלה תפקידי המבקר הפנימי ברשות מקומית:

  1. לבדוק אם פעולות הרשות המקומית נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  2. לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.
  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  4. לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

הכפופים לסמכות הביקורת של מבקר הרשות הם: ראש הרשות, חברי המועצה, עובדי הרשות, המועצה הדתית חבריה ועובדיה.

 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון כתובת דוא”ל
אלי יגנה מבקר 08-99389051 ,052-4775330 [email protected]
פקס: 153-89938951