ועדת חובה

חברי הועדה המקצועית:

שם תפקיד
אורן חדד גזבר המועצה
מנחם צוקר יועץ משפטי למועצה
נורית כהן חדד מזכירת המועצה

חברי ועדת המשנה:

שם תפקיד
עמוס ברט חבר מליאה
קובי צור חבר מליאה
אסי אלמסי חבר מליאה
אלי מוגרבי חבר מליאה

מטרת הועדה:

ממליצה בפני מועצת הרשות על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים שאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם למטרות רווח לטובת הציבור. 

הרכב הועדה המקצועית:

מזכיר הרשות או נציגו מקרב עובדים בכירים

גזבר המועצה או נציג מטעמו

יועץ משפטי לרשות

הרכב ועדת המשנה:

מועצת הרשות רשאית למנות מקרב חברי מליאת המועצה את חברי ועדת משנה התמיכות.

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*