הרשות להסברה ומניעה סיכונית
הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול מהווה זרוע להשגת יעדי המשרד לביטחון הפנים ולקידום יכולת המשרד להתמודד עם איומים על ביטחון האזרח ואיכות החיים שלו.
הרשות היא המקור לביסוס ותמיכה במשילות המקומית (רשויות מקומיות) במאמץ למניעה ולהתמודדות עם פשיעה, אלימות, אלכוהול וסמים, באמצעות תמיכה מקצועית בייצור ובביסוס תשתיות, מנגנונים ותהליכים של התארגנות ברמה היישובית וכן תמיכה במשאבים לביסוס יכולת ההתמודדות של רשויות מקומיות וקהילות עם פשיעה, אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
לאודות הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול לחץ כאן >> הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול:
מהווה מוקד מומחיות בפיתוח ויישום תכניות בתחום המניעה של תופעות פשיעה, אלימות, סמים ואלכוהול.מהווה גורם מאיץ תהליכים לאומיים הדורשים התמודדות בינמשרדית, וכן להיות הגורם המתאם בין כלל הגורמים בממשלת ישראל הפועלים בתחומי ההתמודדות עם פשיעה, אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.פועלת באופן יצירתי וחדשני כתגובה לצרכים משתנים: הרשות תזהה מגמות ומופעים חדשים של פשיעה, אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.מהווה מקור לידע ולצבירת ניסיון ביישום התכניות והמאמצים למניעת אלימות, פשיעה, שימוש בסמים ובאלכוהול. תשתיות הידע והניסיון של הרשות החדשה תשמשנה לצורך גיבוש המלצות מדיניות לשר לביטחון הפנים, בתחומי הפעילות של הרשות.מהווה מקור להקניית ידע וכלים לאנשי מקצוע הפועלים בתחום המניעה, האיתור והשיקום בקהילה.היא גורם מוביל במדינת ישראל לגיוס, הכשרה ותמיכה בפעילות מתנדבים ופעילים בקהילה, וכן בפעולות המכוונות לארגון תושבים לצורך התמודדות עם אלימות, פשיעה ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.היא גורם מוביל בגיבוש תפיסת ההסברה והשיווק החברתי בתחומי מניעת השימוש בחומרים ממכרים, מניעת פשיעה ואלימות במדינת ישראל.יוצרת ומבססת קשרים עם גופים בינלאומיים הפועלים בתחום המניעה.מבססת מידע, לבצע מחקרים וליישם פעולות הערכה.מקדמת יוזמות ותיקוני חקיקה התומכים במאמצי המניעה וההתמודדות של ממשלת ישראל עם אלימות, פשיעה, סמים ואלכוהול.מפתחת כלים טכנולוגיים התומכים במאמצי המניעה וההתמודדות עם פשיעה במרחב הציבורי.

התכנית ופתרונות המותאמים ליישוב
הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול מציעה תכניות התערבות המבוססות על רמות פעולה שונות המופעלות באופן מקביל ומתואם: מניעה, טיפול, אכיפה, מתן אלטרנטיבות חיוביות, ויצירת שינוי סביבתי – קהילתי.
התכנית מתוקצבת ומופעלת בכדי להבטיח הפעלה של התערבויות בחמישה תחומי פעולה: חינוך, רווחה, פנאי, אכיפה והקשר קהילתי. מנהלת יישובית אחראית על בניית תכניות העבודה בהתאם לזיהוי וניתוח תופעות ומענים, גיוס ואיגום משאבים לקבלת פתרונות מיטביים בתחומים הללו.
הרשות החדשה מביאה עמה סל של תכניות ליבה אחידות המופעלות תחת יעדים, הגדרות, עקרונות ודרכי מדידה אחידים. מדובר בתכניות שהוכיחו עצמן באפקטיביות שלהן בצמצום תופעות אלימות ופשיעה, שימוש בסמים ובאלכוהול והן משקפות בצורה מיטבית את עקרונות התכנית.

שם

תפקיד

טלפון

נייד

מייל

עדן גבאי

רכזת הסברה ומניעה סיכונית

 

0542424920

edengabay91@gmail.com