ועדת חובה

חברי הועדה:

שם תפקיד
אורן חדד גזבר המועצה
נורית כהן חדד מזכירת המועצה
שחר עשוש מנהל מדור רכש
ירון חדד מנהל מחלקת שפ"ע
רומן זבורוב מהנדס המועצה

מטרת הועדה:

מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו.

הרכב הועדה:

מנהל מדור רכש

ועדה מקצועית-לא יכללו נבחרי ציבור

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*